Τηλ. 210 9950777 

Συνεδριακά - Μεταφραστικά συστήματα

Πίσω στις ενοικιάσεις

Εξοπλισμός:

  • Μεταφραστικοί θάλαμοι διερμηνέων - Επιδαπέδιοι, επιτραπέζιοι
  • Κεντρικές μονάδες μεταφραστών
  • Πομποί μεταφραστών
  • Radiators - Κεραίες
  • Δέκτες μετάφρασης έως 12 γλώσσες
  • Κεντρικές μονάδες μικροφώνων
  • Χειριστήρια διερμηνέων
  • Μικρόφωνα ψηφιακά συνέδρων (Philips-Bosch)
  • Μικρόφωνα ψηφιακά προέδρου (Philips-Bosch)

Συνέδριο

6ο συνέδριο Έπιτροπής Παρακολούθησης

Συνέδριο

5ο συνέδριο περιφερειαρχών

Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.

Ετήσιο συνέδριο Καλλικράτης

Παπανδρέου Γ.

Συνέδριο για το Περιβάλλον 2008

Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό συνέδριο 2010